Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepassingsgebied

ARTIKEL 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Motorrijschool The Biker partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over een gekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de leerling zijn niet van toepassing, tenzij deze door de Motorrijschool The Biker uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Verplichtingen Motorrijschool The Biker

ARTIKEL 2

De leerling krijgt praktijkles van een gediplomeerde motorrij instructeur welke voldoet aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De motorrij instructeur is te allen tijde in het bezit van een geldig motorrijder instructeurscertificaat. De leerling legt het rijexamen in beginsel af met de lesmotor waarmee de rijles wordt gegeven. Slechts in geval van overmacht kan een leerling het examen afleggen op een gelijkwaardige, vervangende lesmotor. De rijles dient volledig te worden benut in het belang van de leerling. De motorrij instructeur houdt zich gedurende de motorrijles, behoudens overmacht situaties, niet met andere zaken bezig. Motorrijschool The Biker heeft haar aansprakelijkheid jegens de leerling gedekt middels een bedrijfsverzekering/aansprakelijkheidsverzekering. Indien de motorrijles niet kan plaatsvinden door overmacht aan de kant van Motorrijschool The Biker, wordt de leerling hier tijdig van op de hoogte gesteld. Er wordt een vervangende motorrij instructeur ingezet, dan wel een nieuwe afspraak ingepland. De leerling kan geen aanspraak maken op enige vorm van restitutie van lesgelden en/of schadevergoeding.

Verplichtingen leerling

ARTIKEL 3

De leerling dient de leeftijd van minimaal 17 jaar te hebben bereikt bij motorrijlessen avb. De leerling dient zich ten alle tijden te kunnen legitimeren. De leerling dient:

 1. Indien reeds in het bezit van rijbewijs B, deze ten alle tijden bij zich te dragen.
 2. Indien niet in het bezit van rijbewijs B, en na het behalen van het examen Algemene Voertuig Beheersing (hierna: AVB), het theoriecertificaat en een uitdraai van de AVB ten alle tijden bij zich te dragen.
 3. De leerling is tijdig aanwezig. Indien leerling, zonder mededeling, meer dan vijf minuten na de afgesproken tijd verschijnt, behoud Motorrijschool The Biker zich het recht voor de volledige les in rekening te brengen.
 4. De leerling dient een afbericht, behoudens overmacht, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de rijles te geven. Indien dit niet het geval is, behoud Motorrijschool The Biker zich het recht voor de volledige les in rekening te brengen.
 5. De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn medische en psychische toestand aan Motorrijschool The Biker. Tevens verstrekt hij alle noodzakelijke informatie met betrekking tot medicijn-, alcohol- en drugsgebruik. Indien noodzakelijke informatie wordt achtergehouden, behoud Motorrijschool The Biker zich het recht voor de lesovereenkomst te beëindigen, zonder restitutie van lesgelden.
 6. Motorrijschool The Biker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van niet verstrekte informatie als genoemd in artikel 3.4.

Betaling

ARTIKEL 4

Betalingen kunnen contant dan wel per overboeking worden voldaan. De betaling dient voldaan te zijn voor aanvang van de rijles.
Bij te late betaling, vind de motorrijles niet plaats.

Lespakketten

ARTIKEL 5

Volledige betaling van een lespakket, dient voor de aanvang van de eerste rijles te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen
Indien de lesovereenkomst wordt ontbonden, voordat het volledige pakket is benut, heeft de leerling recht op restitutie. De reeds afgenomen lessen worden verrekend volgens het dan geldende reguliere uurtarief. De in het pakket genoemde examens worden verrekend aan de hand van de inkoopsprijs voor Motorrijschool The Biker.
Indien de leerling aan het eind van het lespakket nog niet klaar is voor het praktijkexamen, kan de leerling hier nog geen gebruik van maken. De leerling dient de extra lessen te volgen tegen het dan geldende reguliere uurtarief. De leerling is verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het vereiste theoriecertificaat.

Rijexamens

ARTIKEL 6

Indien de leerling het rijexamen niet kan afleggen, door een omstandigheid die aan zijn schuld te wijten is, draagt de leerling de kosten voor dit examen.
Indien het rijexamen geen doorgang kan vinden wegens slechte weersomstandigheden, is de leerling niet aansprakelijk voor de kosten van dit examen.

Beëindiging lesovereenkomst

ARTIKEL 7

Motorrijschool The Biker behoud zich het recht voor de lesovereenkomst te ontbinden indien Motorrijschool The Biker ervan overtuigd is dat de leerling opzettelijk noodzakelijke informatie heeft verzwegen of onjuiste informatie heeft verstrekt als bedoeld in artikel 2.5.

Aanvullende afspraken

ARTIKEL 8

Indien noodzakelijk kan Motorrijschool The Biker aanvullende en/of afwijkende afspraken maken met de leerling. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend.

Aansprakelijkheid

ARTIKEL 9

 1. De leerling is aansprakelijk voor bekeuringen als gevolg van verkeersovertredingen.
 2. Indien een leerling een aanrijding veroorzaakt, welke ondanks ingrijpen van de instructeur te wijten is aan de leerling, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
 3. Het is verboden rijles te hebben onder invloed van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien een aanrijding hiervan het gevolg is wordt de leerling aansprakelijk geteld voor de geleden schade.
 4. De leerling verklaart zich te houden aan de geldende (verkeers)regels. De leerling is verantwoordelijk voor zijn rijgedrag en de eventuele gevolgen daarvan.
 5. Motorrijschool The Biker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bezittingen van de leerling ontstaan voor, gedurende of na deelname aan de rijles of het rijexamen, behoudens gevallen waarin de bedrijfsverzekering voorziet.
 6. Motorrijschool The Biker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letselschade opgelopen door de leerling ontstaan voor, gedurende of na deelname aan de rijles of het rijexamen, behoudens gevallen waarin de bedrijfsverzekering voorziet.

Toepasselijk recht

ARTIKEL 10

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

ARTIKEL 11

Alle geschillen tussen Motorrijschool The Biker en de leerling die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Haarlem.
Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst door de leerling, komen voor rekening van de leerling.

Slotbepaling

ARTIKEL 12

Motorrijschool The Biker is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de meeste recente algemene voorwaarden.
Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
De leerling is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motorrijschool The Biker.